top of page

Algemene voorwaarden  

 

Inhoudsopgave: 

Artikel 1 – Definities 
Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer 
Artikel 3 – Toepasselijkheid 
Artikel 4 – Het aanbod 
Artikel 5 – De overeenkomst 
Artikel 6 – Herroepingsrecht 
Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping 
Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht 
Artikel 9 – De prijs 
Artikel 10 – Conformiteit en garantie 
Artikel 11 – Levering en uitvoering 
Artikel 12 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging 
Artikel 13 – Betaling 
Artikel 14 – Klachtenregeling 
Artikel 15 – Geschillen 
Artikel 16 – Aanvullende of afwijkende bepalingen  

 

Artikel 1 – Definities 

In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 

 1. Bedenktijd: de termijn binnen de consument kan maken van zijn herroepingsrecht; 2

 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer; 

 3. Dag: kalenderdag; 

 4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid; 

 5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument van ondernemer in staat stelt om informatie die hem persoonlijk is gericht, op te slaan op manier die toekomstige raadpleging en toekomstige reproductie van de informatie mogelijk maakt. 

 6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand; 

 7. Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die de ondernemer ter beschikking stelt die een consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht. 

 8. Ondernemer: de natuurlijke van die producten en/of diensten op afstand aan consumenten; 

 9. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de onderneming georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand; 

 10. Techniek voor communicatie op: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en beginnen in dezelfde ruimte zijn samengekomen. 

 11. Algemene Voorwaarden: de Algemene Voorwaarden van de ondernemer.  

 

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer 

Noboringo.com 
Singelstraat 4, 9712 JL Groningen

Nederland
E-mailadres: hello@noboringo.com 
KvK-nummer: 01141797 
Btw-identificatienummer: NL001467544B85

Indien de ondernemer een gereglementeerd beroep uitoefent: 

 • de beroepsvereniging van -organisatie waarbij hij is aangesloten; 

 • de beroepstitel, de plaats in de EU of de Europese Economische Ruimte waar deze is toegekend; 

 • een verwijzing naar de beroepsregels die in Nederland van toepassing zijn en waar en hoe deze beroepsregels toegankelijk zijn.  

 

Artikel 3 – Toepasselijkheid 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand overeenkomst op afstand en bestellingen tussen ondernemer en consument. 

 1. de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs mogelijk is, zal eerst de overeenkomst worden gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk opnieuw worden ingediend. 

 2. Indien de afstand elektronisch wordt gesloten, kan in de overeenkomst van het lid en de eerste de overeenkomst op afstand wordt gesloten, elektronische overeenkomst van deze algemene voorwaarden langs de afstand aan de consument ter beschikking worden opgesteld op basis van de overeenkomst een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs mogelijk is, zal eerst de overeenkomst op afstand worden gesloten, worden aangegeven waar van de langs elektronische weg kan worden opgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze betaald worden toegezonden. 

 3. Voor het geval naast deze algemene voorwaarden specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde geval van toepassing en kan de consument zich in het geval van algemene algemene voorwaarden beroepen op de toepassingsbepaling die voor hem het meest gunstig is. 

 4. Indien één van de bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment van definitieve bepalingen, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor de overige bepalingen in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het mogelijk voortbouwend. 

 5. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld 'naar de geest' van deze algemene voorwaarden. 

 6. Onduidelijkheden over de uitleg van de inhoud van één van meerdere bepalingen van onze voorwaarden, uitgelegd te worden 'naar de geest' van deze algemene voorwaarden.  

 

Artikel 4 – Het aanbod 

 1. Indien een beperkte looptijd heeft plaatsgevonden, wordt dit aanbod in het aanbod vermeld. 

 2. Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer heeft een verzoek te wijzigen en aan passagier. 

 3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende om een goede beoordeling van het aanbod van het aanbod mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke het voorstellen van onrechtmatige fouten in het aanbod van binden de ondernemer niet 

 4. Alle afbeeldingen, specificaties in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen gevolgen zijn tot vergoeding van ontbinding van de overeenkomst. 

 5. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Ondernemer kan niet dat de weergegeven kleuren exacte met de echte kleuren van de producten. 

 6. Elk aanbod voorzien van informatie, dat voor de consument is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de verbondenheid van het aanbod zijn. Dit betreft in het 
  bijzonder: 

 • de prijs inclusief belastingen; 

 • de kosten van verzending; 

 • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen nodig zijn; 

 • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht; 

 • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst; 

 • de termijn voor aanvang van het aanbod, dan wel termijn de waarbinnen de ondernemer de prijs vooruit; 

 • de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel; 

 • van de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is; 

 • de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomste gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen; 

 • de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten; 

 • de gedragscodes om de onderneming zich heeft opgesteld en de manier waarop de elektronische weg kan worden bekeken; en 

 • de minimale duur van de overeenkomst op afstand in het geval van een duur transactie. 

 • Optioneel: beschikbare maten, kleuren, soorten materialen.  

 

Artikel 5 – De overeenkomst 

 1. De overeenkomst komt onder voorbehoud van het uiteindelijke lid 4, tot stand op het moment van de consument van het aanbod en het voldoen aan de vastgelegde voorwaarden. 

 2. Indien de aankoop van een elektronisch aankoopbedrag, vooraf de aankoop onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden. 

 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, de onderneming passende technische en maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van gegevens en zorgt voor een veilige web omgeving. Indien de elektronisch kan betalen, zal de correcte veiligheidsmaatregelen in acht nemen. 

 4. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen van de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. De oprichting van de zaak van de aanvraag om de overeenkomst te sluiten. 

 5. De ondernemer zal bij het product van dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk van op externe wijze dat deze door de consument op een gemakkelijke manier kan worden opgeslagen op duurzame een gegevensdrager, meesturen: 

 6. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan; 

 7. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht; 

 8. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop; 

 9. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de onderneming deze gegevens al aan de consument heeft vóór de uitvoering van de overeenkomst; 

 10. de voorwaarden voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar van van onbepaalde duur is. 

 11. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid van toepassing op de eerste levering. 

 12. Alle voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.  

 

Artikel 6 – Herroepingsrecht 

Bij levering van producten: 

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument van een vooraf door de consument bestemde en aan de aangekondigde vertegenwoordiger. 

 2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken van gebruiken voor zover dat nodig is om te beoordelen van hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn maakt gebruik, zal het product met alle geleverde toebe en het product met eventuele geleverde toebe en redelijke instructies. 

 3. Wanneer de consument wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, weergegeven te maken aan de ondernemer. Het maken van de consument te doen via het modelformulier. Nadat de consument dagen heeft gemaakt gebruik te willen maken van de klant het product binnen 14 retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door van een bewijs van verzending. 

 4. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 termijnen niet heeft gemaakt zijn gebruik te willen maken recht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit. 

Bij levering van diensten: 

 1. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende tien minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst. 

 2. Om gebruik te maken van de consument zich te richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering te maken, duidelijk en duidelijke instructies.  

 

Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping 

 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening. 

 2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de garantie dat het product terugontvangen is door de webwinkelier of gesloten bewijs van compleet terugzending kan worden teruggestuurd. Terugbetaling zal geschieden via dezelfde betaalmethode die door de consument wordt gebruikt tenzij de betaling geschiedt voor een andere betaalmethode. 

 3. Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de consument zelf is de consument voor minimale waardevermindering van het product. 

 4. De consument kan niet aansprakelijk worden gesteld voor waardevermindering van het product wanneer de ondernemer niet alle verplichte informatie over het herroepsrecht is ingesteld, dit dient te gebeuren voor het sluiten van de koopovereenkomst.  

 

Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht 

 1. De ondernemer kan beginnen met het afsluiten van producten zoals in lid 2 en 3. De start van het recht van de ondernemer dit duidelijk in het voorstel, vooraf voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld. 

 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten: 

 3. die door de ondernemer tot stand zijn aankopen aankopen van de consument; 

 4. duidelijk persoonlijk van aard zijn; 

 5. die door hun aard kunnen niet worden teruggezonden; 

 6. die snel kunnen bederven van verouderen; 

 7. waarvan de prijs gebonden is aan de financiële markt de onderneming geen invloed heeft; 

 8. voor losse kranten en tijdschriften; 

 9. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken. 

 10. voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken. 

 11. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten: 

 12. betreffende logie, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te ontwikkelen op een tijd datum van tijdens een zekere periode; 

 13. waarvan de levering met vooraf begonnen instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is begonnen; 

 14. betreffende weddenschappen en loterijen.  

 

Artikel 9 – De prijs 

 1. Gedurende de looptijd van de prijzen van de producten en/of diensten niet veranderingen, wijzigingen van de prijswijzigingen als gevolgen van wijzigingen in btw-tarieven. 

 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten van diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan veranderingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze prijzen en het feit dat samenhangen prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld. 

 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van overeenkomsten zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen van bepalingen. 

 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en: 

 5. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen van bepalingen; van 

 6. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag de prijsverhoging ingaat. 

 7. De in het aanbod van producten of diensten prijzen zijn inclusief btw. 

 8. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid. Bij druk – en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.  

 

Artikel 10 – Conformiteit en Garantie 

 1. De onderneming staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod van grondigheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandstandkoming van de overeenkomst wettelijke bepalingen en/ van overheidsvoorschriften. Indien vergunning staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik. 

 2. Een door de ondernemer, fabrikant van importeur de garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en de eerste stap die de consument op de grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden. 

 3. eventuele gebreken van verkeerd geleverde producten dienen binnen 4 weken na levering aan de schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend. 

 4. De garantietermijn van de ondernemer komt overeenkomsten met de fabrieksgarantietermijn. De is echter verantwoordelijk voor de geschiktheid van de producten, noch voor elke individuele toepassing van de producten. 

 5. De garantie geldt niet indien: 

 • De consument de geproduceerde producten zelf heeft gerepareerd en/of door derden heeft laten repareren en/of bewerken; 

 • De uitvoering van producten abnormale omstandigheden zijn voortzetting van de aanpak van de strijd 

 • De ondeugdelijkheid van de aard van de kwaliteit van de toegepaste materialen.  

 

Artikel 11 – Levering en uitvoering 

 1. De ondernemer zal de grootst zorgvuldigheid in acht nemen bij de in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten. 

 2. Als plaats van levering gelden het adres dat de consument aan het bedrijf heeft gemaakt. 

 3. Met vooropgestelde betalingen in het lid 4 van dit artikel is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde betalingen uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij betalingsverplichting is begonnen met een vooropgestelde levering. Indien de bezorging betalingen verricht, van indien een bestelling niet dan wel uitvoer kan worden uitgevoerd, ontvangen de consument afkomstig uit de dagen. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De consument heeft geen recht op een schadevergoeding. 

 4. Alle levertermijnen zijnf indicatie. Aan toekomstige termijnen kan de consument geen ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding. 

 5. In geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen. 

 6. Indien levering van een gekocht product goedgekeurd te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangen artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en oorspronkelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een toekomstige retourzending zijn voor van de ondernemer. 

 7. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten bij de ondernemer tot het moment van het bezorgen aan de consument van een vooraf gevormde en aan de ondernemer bekend gemaakt vertegenwoordigen, uitdrukkelijke anders is vereist.  

 

Artikel 12 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging 

opzegging 

 1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die termijn tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder) van diensten, te allen tijde opzeggen met vooraf van volledige opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand. 

 2. De consument kan een overeenkomst voor aanvankelijk tijd is aangegaan en die tot het geregeld afleveren van producten daaronder de diensten, te allen tegen het einde van de definitief duur opzeggen met een vooraf van verplichte opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand. 

 3. De consument kan de in de vorige leden overeenkomsten overeenkomsten: 

 • te allen tijde op zeggen en niet beperkt worden tot op een bepaalde periode; 

 • tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan; 

 • altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen. 

Verlenging 

 1. Een die voor voorafgaande tijd is aangegaan en die termijn tot het geregeld afleveren van producten van, mag niet stilzwijgend worden verlengd van gewijzigd voor een duur. 

 2. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor tijd is aangegaan en die aanvankelijk tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een duur van maximaal drie maanden, als consument deze verlengde tegen overeenkomst het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand. 

 3. Een die voor bepaalde tijd is aangegaan en die termijn tot het geregeld afleveren van producten van diensten, mag alleen voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste maand en een opzegtermijn van ten hoogste drie maanden in geval van overeenkomst tot geregeld, maar minder dan één maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften. 

 4. Een met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- van kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en automatisch na afronding van de proef- van kennismakingsperiode. 

Duur 

 1. Als een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste maand een opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de duur verzetten.  

 

Artikel 13 – Betaling 

 1. Voor niet zover anders is verplicht, dienen de door de verschuldigde bedragen te worden voldaan 7 werkdagen na het ingaan van de bedenk termijn als bedoeld in artikel 6 1. helemaal de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen. 

 2. De consument heeft de plicht om onjuiste informatie in verwerkte betalingsgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden. 

 3. In van de consument heeft de ondernemer behoudt wettelijke verplichtingen, het recht op betaling van de voorafbetalingen in rekening te brengen.  

 

Artikel 14 – Klachtenregeling 

 1. De onderneming beschikt over een voldoende ingediende klachtenprocedure en de afhandeling van deze klachtenprocedure. 

 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk zijn geweest bij de ondernemer, boven de gebreken hebben geconstateerd. 

 3. Bij de termijn van 14 dagen berekend vanaf de datum van ontvangst. Als een klacht een voorzienbaar verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. 

 4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling. 

 5. Bij klachten dient een consument zich mede te wenden tot de ondernemer. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform ( http://ec.europa.eu/odr ). 

 6. Een klacht op de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk vermeld. 

 7. Indien een klacht gegrond wordt overschreden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze van de geleverde producten vervangen vervangen of gerepareerd.  

 

Artikel 15 – Geschillen 

 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland. 

 2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.  

 

Artikel 16 – Aanvullende of afwijkende bepalingen 

Afwijkende bepalingen van deze algemene voorwaarden kunnen niet worden vastgelegd op deze algemene voorwaarden. 

bottom of page