top of page

Het herroepingsrecht

 

U heeft het recht om de overeenkomst binnen 30 dagen zonder opgave van redenen te herroepen. Gedurende deze periode kunt u met het product doen wat redelijkerwijs nodig is om het product te beoordelen. U mag het product uitproberen zoals u dat in een fysieke winkel zou doen. U kunt het product uit de verpakking halen, tenzij de verpakking een verzegeling bevat in het geval van cd's, dvd's, Blu-Ray discs of software.

 

De herroepingstermijn verstrijkt 30 dagen na de dag waarop jij, of een door jou aangewezen derde anders dan de vervoerder, het product in bezit heeft gekregen.

 

Als je in één bestelling meerdere goederen met verschillende levertijden hebt besteld, verstrijkt de herroepingstermijn 30 dagen na de dag waarop je het laatste product of onderdeel hebt ontvangen. Op het moment dat je met ons een regelmatige levering van producten bent overeengekomen, verstrijkt de herroepingstermijn 30 dagen na de dag waarop jij of een door jou aangewezen derde het eerste product fysiek in bezit heeft gekregen.

In het geval van diensten verstrijkt de herroepingstermijn 30 dagen na het sluiten van het contract. Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, kunt u ons een e-mail sturen, al dan niet inclusief het modelformulier, naar hello@noboringo.com. U dient de producten binnen 14 dagen na verzending van de e-mail te retourneren.

 

Wij verzoeken u het product zoveel mogelijk in de originele verpakking terug te sturen.

 

Terugbetaling

In geval van herroeping ontvangt u alle betalingen, inclusief leveringskosten voor de uitgaande zending, zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 14 dagen nadat u heeft aangegeven gebruik te willen maken van het herroepingsrecht. We betalen je terug met dezelfde betaalmethode die je hebt gebruikt om te betalen, tenzij je een andere methode met ons afspreekt. U draagt ​​zelf de kosten voor de retourzending. Wij schatten dat deze kosten maximaal € 200,00 zullen bedragen.

 

Uitsluiting herroepingsrecht

Het herroepingsrecht is uitgesloten voor: – producten die op uw specificatie zijn gemaakt, zoals alle door ons geleverde producten die op enigerlei wijze afwijkend van de standaard zijn aangepast, ook zakelijke klanten zijn uitgesloten van het herroepingsrecht

 

Modelformulier voor herroeping

(Dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

_Aan Noboringo, hallo@noboringo.com

Ik/wij* deel/delen* u hierbij mede dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende:

de verkoop van de volgende goederen:

de levering van de volgende digitale inhoud:

de levering van de volgende service intrekken/intrekken:

Besteld op* / Ontvangen op*:

Naam/Namen consument(en):

Adres consument(en):

Handtekening consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend):

Datum:

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is_

bottom of page