top of page

Het herroepingsrecht

 

U heeft het recht om binnen een termijn van 30 dagen zonder opgave van de overeenkomst te herroepen. Gedurende deze termijn kunt u datgene doen wat redelijkerwijs nodig is om het product te beoordelen. Het is toegestaan het product uit te proberen zoals u dat ook in een winkel zou doen. Daarbij kunt u het product uit de verpakking halen, tenzij de verpakking, ingeval van cd's, dvd's, Blu-Ray-schijven van software, een verzegeling bevat.

 

De herroepingstermijn verstrijkt 30 dagen na de dag u, of een door u geplaatste derde anders dan de vervoerder heeft het product in bezit gekregen.

 

Als u in één bestelling meerdere goederen met verschillende uitvoeringen heeft besteld, verstrijkt de herroepingstermijn 30 dagen na de dag u de laatste product van onderdeel heeft ontvangen. Op het moment dat met een directe levering van producten bent u bewerkte verstrijkt de herroepingstermijn 30 dagen na de dag van een door u aangewezen derde, het eerste product fysiek in bezit krijgt.

In geval van diensten verstrijkt de herroepingstermijn 30 dagen na het sluiten van de overeenkomst. Om gebruik te maken van uw herroepingsrecht maken wij u om ons een e-mail, al dan niet met ons modelformulier, sturen naar hello@boringo.com. Binnen uiterlijk 14 dagen na het sturen van de e-mail dient u de producten terug te sturen.

 

Wij bieden u het product zoveel mogelijk aan in de originele verpakking te retourneren.

 

Terugbetaling
In geval van een herroeping ontvangen u alle betalingen, inclusief leveringskosten voor de heenzending, zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 14 dagen helemaal u heeft aangegeven gebruik te willen, terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel met ons betaald, tenzij u een andere methode met ons afspreekt. U draagt zelf de kosten voor de retourzending. Wij schatten dat deze kosten maximaal € 200,00 bedragen.

Uitsluiting herroepingsrecht
Het herroepingsrecht is uitgesloten voor: – die naar uw specificatie zijn, zoals alle door ons gemaakte producten prestaties naar wens zijn aangepast op voor manier afwijkend van standaard dan ook, zijn potentiële klanten uitgesloten van het herroepingsrecht

Modelformulier voor herroeping
(Dit formulier invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

_Aan Noboringo, hallo@noboringo.com
Ik/Wij* onze* deel/delen* u verwerking mede dat ik/wij* onze eerdere behandeling:

  • de verkoop van de volgende goederen:

  • de levering van de volgende digitale inhoud:

  • de verrichting van de volgende dienst herroept/herroepen:

Besteld op* / Ontvangen op*:
Naam/Namen consument(en):
Adres consument(en):
Hand van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt tekening):
Datum:
(*) Doorhalen wat niet van toepassing is_

bottom of page